අනන්තලක්ඛණ සූත්‍රය - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-25)

අනන්තලක්ඛණ සූත්‍රය - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-25)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: