අනාත්ම සංඥාව - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-17)