අසුභ භාවනාව සහ ප්‍රායෝගික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-16)

අසුභ භාවනාව සහ ප්‍රායෝගික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම  - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-16)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: