ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සතර ඉර්ධිපාද හඳුන්වාදීම - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-11)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සතර ඉර්ධිපාද හඳුන්වාදීම - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-11)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: