ආශිර්වාද පූජාව

VCE කඩඉම වෙනුවන් සූදානම් වන දූ දරුවන් උදෙසා සිදුකෙරෙන විශේෂ ආශිර්වාද පින්කම.

2020 නොවැම්බර් 8 වන ඉරුදින සවස 7.30ට 

Date: 
Sunday, November 8, 2020 - 19:30 to 20:00