කඨිනානුසංස ධර්ම දේශනය - පූජ්‍ය පස්ගම්මන ඤාණසාර ස්වාමීන් වහන්සේ

කඨිනානුසංස ධර්ම දේශනය - පූජ්‍ය පස්ගම්මන ඤාණසාර ස්වාමීන් වහන්සේ

Youtube Video: 
Thumbnail Image: