කඨින චීවරය පඬු පෙවීම - 2020 කඨින පුණ්‍යෝත්සවය

වරය පඬු පෙවීම - 2020 කඨින පුණ්‍යෝත්සවය - සජීව දර්ශන

Youtube Video: 
Thumbnail Image: