කඨින චීවරය සඟ සතු කිරීම - 2020 කඨින පුණ්‍යෝත්සවය - සජීව දර්ශන

කඨින චීවරය සඟ සතු කිරීම - 2020 කඨින පුණ්‍යෝත්සවය - සජීව දර්ශන

Youtube Video: 
Thumbnail Image: