කාලාම සූත්‍රය (වස් ධර්ම දේශනා 09) - Ven Pahalaobada Suneetha Thero (2018-09-29)

කාලාම සූත්‍රය (වස් ධර්ම දේශනා 09) - Ven Pahalaobada Suneetha Thero (2018-09-29)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: