ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය (වස් ධර්ම දේශනා 10) - Ven Godawela Ghanajeewa Thero (2018-10-06)

ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය (වස් ධර්ම දේශනා 10) - Ven Godawela Ghanajeewa Thero (2018-10-06)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: