තුන්තිස් පැයේ පිරිත් සජ්ජායනය - මහ පිරිත් දේශනාව

තුන්තිස් පැයේ පිරිත් සජ්ජායනය - මහ පිරිත් දේශනාව

Youtube Video: 
Thumbnail Image: