දස බල ඤාණ පූජාව - Ven Dehigahahene Kovida Thero ( 2017-07-14)

දස බල ඤාණ පූජාව - Ven Dehigahahene Kovida Thero ( 2017-07-14)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: