ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-21)

ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-21)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: