ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-04-07)

ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-04-07)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: