ධර්ම දේශනාව 10 (මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ

ධර්ම දේශනාව 10 (මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ

Youtube Video: 
Thumbnail Image: