(ධර්ම දේශනා 06) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero

ඔබ සැබෑවට ම නිවන් අරමුණු කරන්නෙක් ද? (ධර්ම දේශනා 06) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero

Youtube Video: 
Thumbnail Image: