නිර්වාණාවභෝදයට භාවනාව අත්‍යාවශ්‍යද ? - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-14)

නිර්වාණාවභෝදයට භාවනාව අත්‍යාවශ්‍යද ? - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-14)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: