පංච උපාදානස්කන්ධය (Perth Day 2) - Ven Ududumbara Kayshapa Thero

පංච උපාදානස්කන්ධය (Perth Day 2) - Ven Ududumbara Kayshapa Thero

Youtube Video: 
Thumbnail Image: