පින් රැස්කිරීම - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

පින් රැස්කිරීම - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

Youtube Video: 
Thumbnail Image: