බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාර වෙසක් කලාපය - 2018

බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාර වෙසක් කලාපය - 2018

Youtube Video: 
Thumbnail Image: