බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාර වෙසක් කලාපය - 2019

බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාර වෙසක් කලාපය - 2019

Youtube Video: 
Thumbnail Image: