භාවනා වැඩසටහන 08 - පූජ්‍ය වැලිමඩ පසන්නමානස ස්වාමීන් වහන්සේ

භාවනා වැඩසටහන 08 - පූජ්‍ය වැලිමඩ පසන්නමානස ස්වාමීන් වහන්සේ

Youtube Video: 
Thumbnail Image: