මරණය අභියස - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ (Rev Galigamuwe Gnanadeepa Thero)

මරණය අභියස - පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ (Rev Galigamuwe Gnanadeepa Thero)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: