මහා ගොවින්ද සූත්‍ර විවරනය - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2020-10-30)

මහා ගොවින්ද සූත්‍ර විවරනය - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2020-10-30)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: