මහා නිදාන සූත්‍ර දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ

මහා නිදාන සූත්‍ර දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ

Youtube Video: 
Thumbnail Image: