මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍ර විවරනය

දේශකයාණන් වහන්සේ: අති පූජ්‍ය ‍රාජකීය පණ්ඩිත දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ

Date: 
Friday, August 21, 2020 - 20:00 to 21:00