මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍ර විවරනය

දේශකයාණන් වහන්සේ: අති පූජ්‍ය ‍රාජකීය පණ්ඩිත දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ

Date: 
Repeats every week every Friday 12 times .
Friday, August 21, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, August 28, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, September 4, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, September 11, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, September 18, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, September 25, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, October 2, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, October 9, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, October 16, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, October 23, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, October 30, 2020 - 20:00 to 21:00
Friday, November 6, 2020 - 20:00 to 21:00