මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍ර විවරනය 04 - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2020-08-28)

මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍ර විවරනය 04 - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2020-08-28)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: