මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍ර විවරනය 05 - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2020-09-04)

මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍ර විවරනය 05 - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2020-09-04)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: