මහ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුස්මරණ දානමය පින්කම

මහ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුස්මරණ දානමය පින්කම

Date: 
Sunday, September 8, 2019 - 10:00 to 13:00