මෛත්‍රි භාවනා කමටහන් දේශනය (Perth - Morning session Day 3) - Ven Ududumbara Kayshapa Thero

මෛත්‍රි භාවනා කමටහන් දේශනය (Perth - Morning session Day 3) - Ven Ududumbara Kayshapa Thero

Youtube Video: 
Thumbnail Image: