මෛත්‍රී භාවනාව සහ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-15)

මෛත්‍රී භාවනාව සහ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2017-06-15)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: