යමක සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-28)

යමක සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-28)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: