වස් ධර්ම දේශනය 03 (අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාදය) - Ven Diddenipotha Sumedha Thero (2020-08-22)

වස් ධර්ම දේශනය 03 (අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාදය) - Ven Diddenipotha Sumedha Thero (2020-08-22)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: