වස් ධර්ම දේශනය 04 (පායාසි රාජඤ්ඤ සුත්‍රය) - Ven Yakkalamulle Pawara Thero (2020-08-29)

වස් ධර්ම දේශනය 04 (පායාසි රාජඤ්ඤ සුත්‍රය) - Ven Yakkalamulle Pawara Thero (2020-08-29)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: