වස් ධර්ම දේශනය 05 (මිගසාලා සූත්‍රය) - Ven Dodampahala Kumarakassapa Thero (2020-09-05)

වස් ධර්ම දේශනය 05 (මිගසාලා සූත්‍රය) - Ven Dodampahala Kumarakassapa Thero (2020-09-05)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: