වස් ධර්ම දේශනය 07 (රට්ඨපාල සූත්‍රය) - Ven Mahaoya Anuruddha Thero (2020-09-19)

වස් ධර්ම දේශනය 07 (රට්ඨපාල සූත්‍රය) - Ven Mahaoya Anuruddha Thero (2020-09-19)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: