වස් ධර්ම දේශනය 08 (රථවිනීත සූත්‍රය) - Ven Diddenipotha Sumedha Thero (2020-09-26)

වස් ධර්ම දේශනය 08 (රථවිනීත සූත්‍රය) - Ven Diddenipotha Sumedha Thero (2020-09-26)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: