වස් ධර්ම දේශනය 09 ( පත්තකම්ම සූත්‍රය) - Ven Yakkalamulle Pawara Thero (2020-10-03)

වස් ධර්ම දේශනය 09 ( පත්තකම්ම සූත්‍රය) - Ven Yakkalamulle Pawara Thero (2020-10-03)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: