වස් ධර්ම දේශනය 10 ( අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය) - Ven Dodampahala Kumarakassapa Thero (2020-10-10)

වස් ධර්ම දේශනය 10 ( අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය) - Ven Dodampahala Kumarakassapa Thero (2020-10-10)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: