වස් ධර්ම දේශනය 12 (නගරූපම සූත්‍රය) - Ven Mahaoya Anuruddha Thero (2020-10-24)

වස් ධර්ම දේශනය 12 (නගරූපම සූත්‍රය) - Ven Mahaoya Anuruddha Thero (2020-10-24)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: