වස් ධර්ම දේශනා 01 - පූජ්‍ය දෙහිගහහේනේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ ( 2017-07-15)