වස් ධර්ම දේශනා (01) - Ven Gonulle Assaji Thero (2019-07-22)

වස් ධර්ම දේශනා (01) - Ven Gonulle Assaji Thero (2019-07-22)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: