වස් ධර්ම දේශනා (02) - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2019-07-27)

වස් ධර්ම දේශනා (02) - Ven Digamadulle Wimalananda Thero (2019-07-27)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: