වස් ධර්ම දේශනා 02 - Ven Madawachchiye Rathanapala Thero (2017-07-22)

වස් ධර්ම දේශනා 02 - Ven Madawachchiye Rathanapala Thero (2017-07-22)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: