වස් ධර්ම දේශනා (03) - Ven Alagalle Piyananda Thero (2019-08-03)

වස් ධර්ම දේශනා (03) - Ven Alagalle Piyananda Thero (2019-08-03)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: