වස් ධර්ම දේශනා (03) - Ven Prof Wilegoda Ariyadewa Thero (2018-08-18)

වස් ධර්ම දේශනා (03) - Ven Prof Wilegoda Ariyadewa Thero (2018-08-18)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: