වස් ධර්ම දේශනා 04 - Ven Mahaoya Anurudha Thero (2017-08-05)

වස් ධර්ම දේශනා 04 - Ven Mahaoya Anurudha Thero (2017-08-05)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: