වස් ධර්ම දේශනා (04) - Ven Walimada Dhammarama Thero (2018-08-25)

වස් ධර්ම දේශනා (04) - Ven Walimada Dhammarama Thero (2018-08-25)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: