වස් ධර්ම දේශනා (04) - Ven Welimada Pasannamanasa Thero (2019-08-10)

වස් ධර්ම දේශනා (04) - Ven Welimada Pasannamanasa Thero (2019-08-10)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: