වස් ධර්ම දේශනා (05) - Ven Dibulvala Vipassi Thero (2019-08-17)

වස් ධර්ම දේශනා (05) - Ven Dibulvala Vipassi Thero (2019-08-17)

Youtube Video: 
Thumbnail Image: